Organisatie

Structuur

De Unicoz onderwijsgroep is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen 23 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en een VO-school met twee locaties, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Organogram


 

Stichtingsbureau

Het bureau biedt ondersteuning aan het College van Bestuur (CvB),  schooldirecteuren PO en de centrale directie VO ten behoeve van een goede gang van zaken. Het bureau vervult daarbij twee rollen.
 

Leveren van ondersteunende diensten

Hierbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebied van financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg. Verder ook secretariële en administratieve ondersteuning. 
 

Beleidsondersteuning

Het bureau ondersteunt op een pro-actieve wijze het te ontwikkelen beleid, het helpen maken van kaders en formats, inrichten van werkwijzen of voorbereiden van beleidsmaatregelen. Verder het ondersteunen van de uitvoering of evaluatie van beleid. Bieden van specifieke expertise bijvoorbeeld bij het ondersteunen van werkgroepen en/of directies. 

•    Klik hier voor de Statuten 
•    Klik hier voor het Reglement van Bestuur en Toezicht 
•    Klik hier voor het Strategisch Perspectief 2022-2026