Kernwaarden en identiteit

Uniciteit

Vanuit het evangelie als bron staan we als organisatie voor het ‘unieke’ van elk mens als schepsel Gods: van elk kind, van elk personeelslid, van elk team. Er is aandacht voor talenten van leerlingen en personeelsleden. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving weten zich in de dagelijkse praktijk geïnspireerd door hun levensbeschouwelijke identiteit. Alle personeelsleden hebben met elkaar aandacht voor een goede balans tussen didactische opbrengsten/resultaten en de aan onze identiteit gerelateerde pedagogische opdracht van de school. We verwachten van elkaar dat ieder van ons  een actieve bijdrage levert aan de brede vorming van kinderen, aan heel de mens.

Inspiratie

Als Unicoz onderwijsgroep laten we ons inspireren door de bijbel, door Jezus van Nazareth en de daarbij horende christelijke waarden en tradities. Inspiratie, daar zit spirit in, de ‘ingeving van de Geest’. Daaronder valt ook de waarde die we aan verwondering hechten. Vanuit het evangelie is een houding van verwondering een belangrijke basis voor religiositeit.
We staan voor een zelfbewust zoeken naar inspirerend onderwijs; naar wat er toe doet. We willen de kinderen overbrengen dat het leven ondanks zijn zorgmomenten ten volle waard is om geleefd te worden. We staan voor onze idealen en komen er volmondig voor uit. We willen met trots spreken over onze eigen onderwijsorganisatie en willen ons graag hierop laten aanspreken.

Openheid

We staan voor een inbreng van ieder in gesprekken over identiteit en schoolontwikkeling om te komen tot een gezamenlijke visie en de uitvoering daarvan. We willen open staan voor de ander en in de ontmoeting met anderen onszelf verrijken.
We geven elkaar voldoende ruimte om verantwoordelijk te zijn voor onze opdracht.
We zijn ons ervan bewust dat spanning kan ontstaan tussen de invulling van identiteit van een school afzonderlijk en de ‘gemeenschappelijke vlag’ waaronder ‘onze vloot’ vaart.  We staan open voor het gesprek over de wijze waarop je een christelijke, katholieke of interconfessionele school gestalte kunt geven.

Solidariteit

De onderwijsgroep als geheel en elke school afzonderlijk werkt aan het ontwikkelen van een gemeenschapskarakter. We hebben zorg voor elkaar en voor het geheel waarbij begrippen als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, respect, vergeving en rentmeesterschap centraal staan. Solidariteit betekent tevens voldoende ruimte bieden voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid.