Bestuur

College van Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep wordt gevormd door een College van Bestuur. 

Bestuurder
 • drs. C.M.M. Laenen, voorzitter
 • drs. D. van der Aa- van Daalen, lid college van bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag binnen de stichting, bestuurt de stichting en is de werkgever. Het CvB is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting en geeft in de dagelijkse praktijk direct leiding aan de schooldirecties en het Unicoz bureau.

Behalve de bestuurlijke zaken zoals de beleidsplanning, begroting, verantwoording, zal het bestuur ook thema’s aanwijzen die voor de hele organisatie van belang zijn en actief de ontwikkeling hiervan stimuleren.

Belangrijkste taken:

 • realiseren van de doelstellingen van de stichting;
 • besturen van de stichting;
 • vertegenwoordigen van de stichting;
 • werkgeverschap van alle medewerkers van de stichting;
 • anticiperen op c.q. beïnvloeding van algemeen maatschappelijke en politiek- bestuurlijke ontwikkelingen in de context van de organisatie;
 • richting geven aan en vaststelling van het strategisch beleid van de stichting, het PO en VO;

Voor het overzicht van de nevenfuncties van het College van Bestuur, klik hier

Voor contact met het College van Bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat op nummer
079-3208830 of mailen naar collegevanbestuur@unicoz.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vertegenwoordigt de belangen van het maatschappelijke veld. Het maatschappelijke veld bestaat uit alle groeperingen en personen die belang hebben bij goed primair en voortgezet onderwijs in Zoetermeer en omgeving.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur (CVB) en verleent goedkeuring op besluiten van het CvB die in de statuten staan vermeld. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag.

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren conformeert de Raad van Toezicht zich aan de principes van het Policy Governance model van John Carver.

Samenstelling Raad van Toezicht
 • Dhr. H. Démoed (voorzitter)
 • Mevr. N. Markus (plv. voorzitter)
 • Mevr. Ö. Yalvaç
 • Dhr. A. Yu
 • Dhr. F. Feuerstake
 • Dhr. M.F. Nolen
 • Mevr. I. Vugs

Klik hier voor het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.
Klik hier voor het Toezichtkader. Dit Toezichtkader is een nadere uitwerking van het Reglement van Bestuur en Toezicht
Voor het reglement remuneratiecommissie Stichting Unicoz klik hier