DSC01123.1
Media 06
S5001287
006
Media 11

Organisatie PO

Algemene beschrijving organisatie (PO)

De Stichting bestaat uit 23 scholen voor basisonderwijs (waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, totaal bijna 6800 leerlingen) en 1 brede scholengemeenschap voortgezet onderwijs (het Oranje Nassau College met ruim 2150 leerlingen).

De Stichting heeft een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).
De Raad van Toezicht formuleert in op overeenstemmingsgericht overleg met het CvB realistische verwachtingen die zij, vooraf en expliciet, aan het presteren van de organisatie stelt. Zij vraagt verantwoording aan het CvB over het voldoen aan deze prestatie verwachtingen middels verantwoordingsrapportages.

Het College van Bestuur
Het CvB  bestuurt de stichting en is collectief verantwoordelijk voor de resultaten en de gang van zaken binnen de stichting. Onverminderd de collectieve bestuurlijke verantwoordelijkheid, is elk lid van het CvB in het bijzonder verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde verantwoordelijkheden, taken of aandachtsgebieden, zulks binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Het CvB  stelt voor de sectoren periodiek een, door de RvT goed te keuren, strategisch beleidsbrief op. In deze beleidsbrief wordt de beleidsinzet en de te behalen resultaten van de daarop volgende periode beschreven. De beleidsbrief is het sturingsdocument voor het CvB richting de sector en geeft richting aan de school(ondernemings)plannen. 

De Bestuurssecretaris
De bestuurssecretaris voert binnen beide sectoren, ten behoeve van de ondersteuning van de directeur VO, schooldirecteuren PO, beleidsvoorbereidende, -coördinerende en -uitvoerende taken uit om het CvB bij te staan en te ontlasten. Hierbij heeft de bestuurssecretaris namens het CvB een belangrijke scharnierfunctie tussen de strategische/tactische rol van het CvB naar in de regel het tactisch/operationele beleid van de schooldirecteuren.

De directeur
De directeur van een school voor primair- of voortgezet onderwijs is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, integraal belast met het schoolbeleid, de schoolontwikkeling en de dagelijkse leiding van de school/vestiging.

De directeur is gemachtigd tot het uitoefenen van taken en bevoegdheden ten aanzien van de school met inachtneming van taken, bevoegdheden en beleid van het CvB

De directeur is in ieder geval belast met:

  • de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school;
  • de uitwerking en uitvoering van het vastgestelde HRM beleid;
  • de uitwerking en uitvoering van eigentijdse ouderparticipatie;
  • het Directeurenoverleg (DO). 
    De directeur participeert in het DO, een adviesorgaan dat onder leiding van het CvB en/of  de bestuurssecretaris, een belangrijke rol speelt ten aanzien van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Het Bureau
Het bureau, aangestuurd door de bestuurssecretaris, levert diensten aan het CvB, de schooldirecteuren primair onderwijs en de directeur voortgezet onderwijs betreffende enerzijds beleidsontwikkeling, -uitvoering en evaluatie en anderzijds beheer op de werkterreinen: financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, public relations, marketing, communicatie, kwaliteitszorg en administratie. De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid wordt proactief ondersteund met maatregelen, procedures, kaders en formats.

Disclaimer