Techniek 2
006
S5001287
Media 16
DSC01123.1

GMR

Aan de Unicoz onderwijsgroep is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden voor het Primair Onderwijs. De GMR bestaat uit 16 leden van wie 8 leden uit het personeel worden gekozen en 8 leden uit de ouders worden gekozen. De GMR vertegenwoordigt alle 23 scholen. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen gekozen volgens het vigerende reglement GMR.

College van Bestuur en GMR vergaderen een achttal malen per jaar met elkaar over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan, begroting en jaarrekening. In grote lijnen gaat het om dezelfde beleidsmatige zaken als in een medezeggenschapsraad voor zover het alle scholen of een meerderheid van de scholen betreft. Het gaat dus in de regel over onderwerpen die het stichtingsbeleid betreffen. Kwaliteit en continuïteit zijn daarbij leidend. Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door: 

mw. L Westerhof (Liesbeth) – voorzitter
Mevrouw N. van Uden-Van der Horst (Nollie) – secretaris

Hieronder treft u het GMR reglement en het medezeggenschapsstatuut aan.

GMR–reglement
Medezeggenschapsstatuut

Informatie van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Unicoz onderwijsgroep is te vinden via:

 http://www.nldata.nl/gmrunicoz

Disclaimer